Aktualności / Blog

Przyspieszony termin w zwrocie nadwyżki VAT.

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Wynika to z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Sam fakt wystąpienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym nie uprawnia jednak do zwrotu w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji.

 
Dopiero na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić nadwyżkę VAT w terminie 25 dni, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

 
1) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z     uwzględnieniem art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

 
2) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy o VAT, i zostały przez podatnika zapłacone,

 
3) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, WNT, świadczenia usług, dla których podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.Określa to art. 87 ust. 6 ustawy o VAT.

 
Zatem warunkiem ubiegania się o zwrot nadwyżki VAT w terminie przyspieszonym jest m.in. zapłacenie wszystkich faktur dokumentujących zakupy wykazane w deklaracji. Przy czym istotne jest, aby zostały one opłacone do dnia złożenia deklaracji za okres, za który jest ona składana.

 

 

Czy zawieszoną działalność można wykreślić ?

Aby dokonać wykreślenia wpisu swojej działalności z CEIDG, nie musimy dokonywać jej uprzedniego wznowienia. Na mocy obecnie obowiązujących przepisów przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić swoją działalność na maksymalnie 24 miesiące. Wypełniając formularz CEIDG-1 jako zgłoszenie zawieszenia prowadzonej działalności przedsiębiorca wypełnia rubrykę 14.2 data wznowienia działalności. Przy czym data ta jest informacją o charakterze statystycznym, nie ma charakteru wiążącego i nie ma potrzeby zgłaszania jej zmiany. Do odwieszenia działalności potrzebny jest wniosek przedsiębiorcy złożony na formularzu CEIDG. Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki, w przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia.

 
Wniosek o wykreślenie wpisu (dotyczącego zawieszonej działalności) przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć w terminie 7 dni od daty trwałego zaprzestania wykonywania działalności.